top of page
architect-clipart-ruler-15.png


המשרד מספק שירותי הינדוס לאחור (Reverse Engineering), 

שירותי איתור ופיקוח על ספקים ושירותים נוספים כגון שירותי עיצוב מוצר (ע"י צד שלישי). 

לממציאים ויזמים יינתן מענה ראוי החל משלב הרעיון הראשוני וכלה בשלבי המימוש הסופיים. 

המשרד "דביר שירותי הנדסה" הוקם ומנוהל על ידי שמואל דביר, 
בעל ניסיון עשיר של מעל 30 שנה במגוון תפקידים הנדסיים. 
על שמו רשומים מספר פטנטים בתחום כלי החיתוך וכלי עבודה. 

"דביר שירותי הנדסה" מחויב: 
1. לשמור על סודיות ולא להעביר מידע הנמסר למשרד לשום אדם או גוף שלא הוסמך ע"י הלקוח.
2. לרמה מקצועית גבוהה, לאיכות בלתי מתפשרת ולעמידה בלוח זמנים. 


הבהרה: 
למרות שהמידע המוצג באתר הוא נכון ומהימן בזמן העדכון האחרון, אין מידע זה מהווה יעוץ מקצועי באופן כלשהוא. דביר שירותי הנדסה איננה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י פלוני במידע שבאתר או לתוצאות הנובעות משימוש כזה. 


  

שיפורים ושירותים חדשים:

בימים אילו המשרד מרחיב את פעילותו בתחום הכנת תרשימים לפטנטים ומדגמים.
הרחבת הפעילות בתחום זה באה לידי ביטוי בהכנת תרשימים לפטנטים ומדגמים בדרגות מורכבות שונות, עפ"י הכללים הרלוונטיים לתרשימי פטנטים (USPTO,PCT,EPO...).

בעל הסמכה והכשרה לשמש כדירקטור בדירקטוריון של תאגיד (ממשלתי / ציבורי / פרטי) ונושא משרה בחברה.

** ביצוע בדיקת נאותות טכנולוגית למפעלים (Due diligence)

** בארץ ובחו"ל מסירת דו"ח חוות דעת

bottom of page