top of page

♦ הכנת תיק מוצר 


הקמה, ניהול ותחזוקה של תיק מוצר הכולל: 

שרטוטים (פרט ומכלול), טכנולוגיות ייצור, מתקנים, כלי עיבוד, חומרי גלם, כתיבת נוהלי עבודה ותיעוד המסמכים ההנדסיים (גיליון ניתוב, הוראת שינוי הנדסי E.C.O, מפרטי איכות, מפרטי תהליך ורשימת ספקים). 

 

 

תיק מוצר / תיק ייצור – ההבחנה בין הדברים 


סוגיה בהן חברות, מבקשות מידע לגביה היא תכולת תיק המוצר/ הייצור או במדויק יותר מה צריך להכיל תיק מוצר/ייצור. 

ניתן לומר בהכללה תיק הייצור צריך להכיל את כל המסמכים הנדרשים כדי לייצר בדיוק את אותו המוצר שוב ושוב. גם אם הוא יימסר לייצור לגורם זר, אותו גורם צריך להבין מה עליו לבצע. 

יש הבדל מסוים בין תיק מוצר לתיק ייצור: תיק מוצר מכיל את כל המידע לגבי המוצר כולל אופן הייצור של כל מכלול ותת מכלול. תיק ייצור מכיל את כל המידע לגבי הייצור של המכלול או תת המכלול. כלומר תיק הייצור הוא חלק מתיק המוצר. אוסף של תיקי יצור בונים את תיק המוצר (ביחד עם מידע נוסף אם נידרש) 

באופן עקרוני, תיק ייצור מכיל: רשימת עדכונים, רשימת מתקנים, רשימת חומרי עזר, הוראות הרכבה, סדר פעילויות, שרטוטים ומפרטי תהליכים, אריזה, ביקורת ובחינה, תחזוקה (בתקופת אחריות ואחריה), התייחסות להיבטי בטיחות (אם יש), אבטחת איכות, התייחסות לצב”דים ולתוכנה, צריבת תוכנות, השמשה ועוד. 

לעיתים, תכולת תיק הייצור נקבעת ע"י הלקוח, כך הדבר כאשר מספקים למוסדות או גופים השייכים למדינה כגון צהל. 

אחריות על תיק הייצור 

החברה צריכה להגדיר מי האחראי להכנת תיק המוצר וכן אחראי לעדכונו. הגוף שבד"כ אחראי לכך הוא הגוף הנמצא בין הפיתוח לייצור - גוף ההנדסה. 

מובא בזאת דוגמת תכולה עבור תיק מוצר  

טופס המלווה תיק ייצור מקור הנמצא בתהליך אישורים ושחרור ראשוני.  

רשימת שרטוטים ומסמכים תופיע לאחר דף אישורים לתיק ייצור.  

רשימת שרטוטים ומסמכים כוללת טבלה ובה:  

מסמך מגדיר תצורה אשר בהתאם למורכבות המוצר. יציג בצורה מובנת, בדיאגרמת בלוקים, את עץ המבנה הכללי המדורג של המוצר "מלמעלה למטה" דהיינו: מהאריזה הסופית של המוצר כלפי מטה ומרכיביו השונים. העץ יגדיר אבות, בנים, נכדים וכו' ברמת מכלולים ויספק נתוני זהות בסיסיים לפריט ובהם: מס' שרטוט, שם פריט.  

תיק המקור או תיק הייצור יבנו ע"פ עץ המבנה המדורג.  

תרשים זרימת תהליך הייצור אשר יוכן בהתאם למורכבות המוצר ויכלול את תהליכי הייצור הכרונולוגיים ונקודות הביקורת/בדיקה בתהליך.  

לכל שרטוט הרכבה/תת-הרכבה/מכלול תצורף רשימת החלקים המתאימה. הרשימה תכלול את מק"ט האב ובעמודותיו יופיעו: מק"ט הרכבה/תת-הרכבה, תאור הפריט, משפחת הפריט(CLASS), הכמות ובלונים/מיקום הרכיב (Reference Designation). מפרטים טכניים / בדיקה הרכבה וכוונון יופיעו במקום המתחייב ממבנה התיק.  

 

דוגמא לחלק מהשרטוטים העשויים להופיע בתיק המוצר הם:  

- גיליון ניתוב 

- שרטוטים טכניים (סכמות) של חלקים 

- מפרט ייצור  

- שרטוטי הרכבה  

- מפרטי בדיקה ובקורת 

- רשימת חלקים BOM  

- שרטוטי פריטים נלווים (כגון מדבקות, name plate וכו') 

- דף שינויים הנדסיים 

- רשימת ספקים 

- שרטוטי אריזה 

bottom of page