top of page

♦ ייעוץ לתכן מכאני ופיתוח מוצרים (פרויקטים): 

ליווי פרויקטים החל בשלבי האפיון הראשונים דרך כל תהליך הפתוח ועד לשחרור המוצר לייצור סידרתי, כולל הובלת פתרונות לשיפור איכות המוצר. ניהול שינויים להורדת עלות המוצר. תמיכה בייצור וברכש. מציאת תחליפים ותמיכה טכנית בקבלני משנה. 

תוכניות עבודה שנתיות לפיתוח. 


 

♦ הינדוס לאחור (Reverse Engineering) 

טכניקת ההינדוס לאחור היא תהליך שיטתי של חשיפת העקרונות הטכנולוגיים והממדיים של המוצר. 

האמצעי הוא ניתוח המבנה, הפונקציה והתפעול של המוצר.  

כלומר, לוקחים מוצר מוגמר ומפרקים אותו לרכיבים. מחסירים חולייה חולייה ובדרך זו חושפים את עקרונות המוצר.  

הטכניקה חותרת אל ההתחלה. למעשה עושים שימוש בידע שפותח ע"י מישהו אחר במטרה לעוקפו, להתגבר על פטנט שרשם, או לאתר נקודת תורפה במוצריו.  

bottom of page